سوالات مالی بیمه مسئولیت :

بر اساس قانون، بیمه گر در بیمه مسئولیت، کدام تعهدات و وظایف از سوی بیمه گذار را متحمل می شود؟

در صورتیکه بیمه گذار بیمه نامه یا بیمه نامه های دیگر برای موضوعی یکسان بیمه نامه مسئولیت تحصیل کرده باشد، بیمه گر ها متناسب با مبلغ بیمه نامه خود در جبران خسارت مشارکت خواهند کرد.

در صورتیکه بیمه گذار قبل از وقوع حادثه کلیه اقساط سررسید شده خود را پرداخت نموده باشد، شرایط پرداخت خسارت از سوی بیمه گر در بیمه مسئولیت چگونه خواهد بود؟

چنانچه قبل از وقوع حادثه، اقساط موعد رسیده پرداخت نشده باشد با رعایت سیار شرایط بیمه نامه کاملا پرداخت خواهد شد.

در صورتیکه بیمه گذار قبل از وقوع حادثه کلیه اقساط سررسید شده خود را پرداخت نکرده باشد، شرایط پرداخت خسارت از سوی بیمه گر در بیمه مسئولیت چگونه خواهد بود؟

در صورتیکه بیمه گذار قبل از وقوع حادثه کلیه اقساط سررسید شده خود را پرداخت نکرده باشد، شرایط پرداخت خسارت از سوی بیمه گر در بیمه مسئولیت چگونه خواهد بود؟

در صورتیکه درخواست فسخ از جانب بیمه گذار باشد، شرایط فسخ بیمه نامه چگونه خواهد بود؟

در صورت فسخ قرارداد از جانب بیمه گذار، حق بیمه مدت باقیمانده بر اساس تعرفه کوتاه مدت و در صورت فسخ از جانب بیمه گر حق بیمه مدت باقیمانده به صورت روز شمار محاسب خواهد گردید.

در صورتیکه در زمان انعقاد قرارداد یا قبل از وقوع حادثه بیمه گذار از اظهار مطالبی که در ارزیابی ریسک و خطر مورد بیمه موثر است، بدون سوء نیت کتمان نماید، رویکرد شرکت بیمه در این خصوص چگونه خواهد بود؟

در صورت کتمان خطر و یا عوامل موثر در ارزیابی صحیح خطر بدون سوء نیست توسط بیمه گذار، به شرطی که موجب تخفیف خطر در نظر بیمه گر شده باشد، خسارت به تناسب حق بیمه تعیین شده و حق بیمه ای که در صورت اظهارات صحیح تعیین می گردید، پرداخت خواهد شد.

در صورتیکه بیمه گذار در زمان انعقاد قرارداد یا قبل از وقوع حادثه عمدا از اظهار مطالبی که در ارزیابی ریسک و خطر مورد بیمه موثر است خودداری نموده باشد، رویکرد شرکت بیمه در این خصوص چگونه خواهد بود؟

در صورتیکه بیمه گذار عمدا از اظهار مطالبی که در تعیین ریسک موثر است خودداری نماید، بیمه گر با توجه به عدم حسن نیست بیمه گذار، هیچگونه تعهدی برای جبران خسارت ندارد.

مبلغ خسارت در بیمه مسئولیت از سوی بیمه گر به چه شخصی پرداخت خواهد شد؟

بیمه گر خسارت مورد تعهد خود را صرفا به شخص یا اشخاص ثالث زیان دیده یا ذوی الحقوق آنان پرداخت خواهد کرد و با پرداخت آن برای الزمه خواهد شد، همچنین در مواردی که بیمه گذار با اجازه بیمه گر و یا با حکم دادگاه خسارت را در وجه زیاندیده یا ذوی الحقوق پرداخته باشد، دریافت کننده خسارت بیمه گذار خواهد بود.

آیا تودیع چک به منزله پرداخت حق بیمه است؟

پرداخت چک به شرط آنکه وصول حق بیمه نبود و بیمه گر می تواند با توجه به شرایط قانونی بیمه نامه اقدام نماید.

در صورت عدم پرداخت حق بیمه توسط بیمه گذار، نحوه برخورد بیمه گر با موضوع چگونه خواهد بود؟

بیمه گر مستحق و مجاز به مطالبه حق بیمه از هر طریق ممکن است، ضمنا تعهدی نیز نسبت به پرداخت خسارت احتمالی نخواهد داشت.

آیا امکان عودت حق بیمه بابت پروانه‌های صادر نشده و یا پروژه‌های شروع نشده در بیمه مسئولیت حرفه‌ای مهندسین ناظر وجود دارد؟

در صورتیکه بیمه گذار بر اساس شرایط عمومی موارد عودت شده را اعلام نماید، مابه التفاوت حق بیمه به بیمه گذار عودت خواهد شد.

اگر در زمان حادثه، هزینه‌ای مربوط به زیاندیده از سوی بیمه گذار پرداخت گردد، مبالغ پرداختی به حساب چه کسی واریز خواهد شد؟

در خصوص هزينه‌هاي پزشکي در صورتيکه توسط بيمه گذار پرداخت شده باشد به بيمه گذار پرداخت مي گردد.