سوالات عمومی بیمه مسئولیت :

بر اساس قانون، بیمه گر در بیمه مسئولیت، کدام تعهدات و وظایف از سوی بیمه گذار را متحمل می شود؟

بر اساس قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶، بیمه گر متعهد می شود به ازاء انجام تعهدات و وظایف بیمه گذار نتایج مالی و جانی حوادثی را که طبق قانون موجب مسئولیت بیمه گذار در مقابل اشخاص ثالث می شود تا میزان و حدودی که در بیمه نامه مشخص شده است را جبران نماید.

مقصود از خسارات بدنی چیست؟

خسارات ناشی از صدمه بدنی وارد به اشخاص ثالث اعم از اینکه منجر به فوت شده و یا نشده باشد، این خسارات ناشی از صدمه بدنی پرداخت هزینه معالجات صدمه بدنی و یا جرح و همچنین جبران زیان های نقص عضو، از کارافتادگی موقت، از کارافتادگی دائم یا فوت اشخاص ثالث است که بیمه گذار مسئول آن شناخته شود.

مقصود از خسارات مالی چیست؟

منظور از خسارات مالی، پرداخت زیان های مستقیمی است که به اموال تحت مالکیت یا تصرف قانونی اشخاص ثالث وارد می شود.

در صورتیکه بیمه گذار تحت عنوان مسئولیت مدنی متعهد به پرداخت خسارتی شود، بیمه گر کدام هزینه ها را پرداخت می کند؟

کلیه هزینه ها و مخارج دادرسی و یا کلیه هزینه هایی که بیمه گذار با رضایت کتبی بیمه گر به عهده گرفته است توسط شرکت بیمه قابل پرداخت است.

در صورتیکه بیمه گذار عمدا با شخصی زیان وارد نماید، خسارت آن از محل بیمه مسئولیت قابل پرداخت است؟

با توجه به قانون بیمه مسئولیت مدنی، اگر بیمه گذار یا کارکنان و یا نمایندگان وی عمدا منجر به بروز زیان به اشخاص ثالث گردند، بیمه گر تعهدی به جبران خسارت نخواهد داشت.

کدام افراد در موضوع بیمه مسئولیت مدنی، شخص ثالث محسوب نمی شوند؟

شخص بیمه گذار حقیقی، کلیه کارکنان و نمایندگان بیمه گذار، به شرط آنکه توافق دیگری بین بیمه گذار و بیمه گر حاصل شده باشد و طی الحاقیه ای کتبا مراتب اعلام شده باشد.
همسر، پدر، مادر، اجداد، جدات، فرزندان و نوادگان بیمه گذار، مشروط به آنکه این افراد تحت تکفل بیمه گذار باشند، جز شخص ثالث محسوب نبوده و بطور کل هر شخص دیگری که به موجب قانون، بیمه گذار مشمول اعمال وی شناخته شود نیز جز شخص ثالث محسوب نخواهند شد.

شرط برقراری و اجرای تعهدات بیمه نامه مسئولیت چیست؟

شرط برقراری و اجرای تعهدات بیمه نامه بر اساس ماده ۱۱ شرایط عمومی بیمه نامه مصوب شورای عالی بیمه، تقاضای بیمه گذار و قبول بیمه گر که منجر به صدور بیمه نامه گردد و شروع پوشش های بیمه ای و اجرای تعهدات بیمه گر، منوط به پرداخت حق بیمه توسط بیمه گذار می باشد.

پرداخت حق بیمه به لحاظ قانونی چه تعهدی برای بیمه گذار دارد؟

حق بیمه دین مسلم بیمه گذار است که متعهد به تادیه آن طبق شرایط بیمه نامه می باشد.

آیا خسارت های قبل از صدور بیمه نامه، توسط بیمه گر قابل پرداخت است؟

کلیه خسارت هایی که قبل از تاریخ صدور بیمه نامه واقع شده و یا بعد از تاریخ انقضاء بیمه نامه واقع شوند از شمول بیمه نامه خارج می باشد.

آیا خسارت های مربوط به کارکنان با تابعیت غیر ایرانی در بیمه مسئولیت قابل پرداخت است؟

خسارت های مربوط به کارکنانی که تابعیت ایرانی ندارند تنها در صورتی قابل پرداخت است که دارای پروانه اقامت و نیز جواز اشتغال به کار معتبر باشند.

در صورت بروز زلزله ای که منجر به ریزش سقف ساختمان و فوت کارکنان یک کارگاه شود، خسارت از طرف بیمه گر قابل پرداخت است؟

با توجه به آنکه کلیه بلایای طبیعی جز استثنائات بیمه نامه مسئولیت می باشد، خسارت غیر قابل پرداخت است، مگر آنکه توافق دیگری در این خصوص حاصل شده باشد.

در صورت وجود مغایرت در بیمه نامه صادر شده با فرم پیشنهاد درخواستی، چه اقداماتی می بایست توسط بیمه گذار انجام شود؟

در صورت وجود هرگونه مغایرت بین شرایط خصوصی بیمه نامه صادره و شرایط درخواستی مندرج در پرسشنامه ارائه شده، بیمه گذار می تواند حداکثر ظرف ۵ روز از تاریخ صدور بیمه نامه ، مراتب اعتراض خود را بصورت کتبی به بیمه گر اعلام نماید، بدیهی است در صورت عدم بیان اعتراض بیمه گذار، به منزله پذیرش قطعی بیمه نامه به نحوه صادر شده خواهد بود.

مبنی محاسبه نقص عضو، ارش یا دیه شکستگی اعضاء بدن چیست؟

درصد نقص عضو، ارش یا دیه مربوط به شکستگی اعضاء بر اساس دیه روز و تا سقف تعهدات بیمه نامه خواهد بود.

مقصود از وسایل نقلیه موتوری زمینی چیست؟

تمامی دستگاه‌هایی که دارای چرخ و قدرت حرکت و انتقال نیزو از قبیل سواری، بارکش کشاورزی، بارکش صنعتی و کارگاهی مانند لودر، گریدر، تراکتور، لیفتراک، جرثقیل، دامپر، میکسر و امثالهم می باشد.

درصورتیکه استفاده کننده وسیله نقلیه موتوری، گواهینامه متناسب و قانونی مربوط به آن نداشته باشد شرایط پرداخت خسارت بیمه مسئولیت چگونه خواهد بود؟

بیمه گر در صورتیکه راننده وسیله نقلیه موتوری گواهینامه معتبر و متناسب با آن وسیله نداشته باشد، هیچگونه تعهدی در خصوص رسیدگی به پرونده خسارت نخواهد داشت.

مقصود از ماده ۵۲۲ آئین دادرسی چیست ؟

ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی اشعار می دارد:
« در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند. »
در دعاوی که موضوع آن مطالبه وجه رایج کشور می باشد، از تاریخ مطالبه رسمی طلب از مدیون، می توان خسارت تأخیر تأدیه را بر اساس نرخ شاخص سالانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مطالبه نمود.

آیا تعهدات بیمه مسئولیت حرفه‌ای مهندسین ناظر، طراح و محاسب مشمول مرور زمان خواهد شد؟

مرور زمان دعوی مربوط به بیمه نامه مسئولیت حرفه‌ای مهندسین ۲ سال می‌باشد، بدیهی است بیمه گر تعهدی در قبال خسارت‌هایی که تاریخ وقوع آن‌ها دو سال و بیشتر از تاریخ انقضاء بیمه نامه باشد، نخواهد داشت.

در صورتیکه تغییراتی کمی یا کیفی در ارتباط با موضوع بیمه نامه ایجاد گردد، وظیفه بیمه گذار در مقابل آن چگونه است؟

بیمه گذار متعهد است هر گونه تغییری را که موجب تشدید خطر شده باشد را حداکثر ظرف مدت ۱۰ از زمان تغییر به اطلاع بیمه گر برساند.

آیا بیمه گذار می‌تواند بیش از یک بیمه مسئولیت حرفه‌ای داشته باشد؟

در صورتيكـه بيمـه گـذار بيمـه ديگري براي مسئوليت موضـوع ايـن بيمـه نامه خريداري نموده باشد، بيمه گر را از جزئيات آن مطلع نمايد. بديهي است تعهد بيمه گر به تناسب مبلغي که خود بيمه نموده با مجموع مبالغ بيمه شده مي باشد.