سوالات تخصصی بیمه مسئولیت :

آیا امکان معلق کردن بیمه نامه در کارگاه های ساختمانی یا غیره وجود دارد ؟

بیمه گذار می‌تواند بصورت کتبی شرایط تعلیق بیمه نامه را برای مدت مشخص اعلام نماید، بدهی است در صورت بروز هرگونه حادثه در مدت تعلیق، بیمه گر هیچ تعهدی به پرداخت خسارت نخواهد داشت.

در صورتیکه بیمه گذار مبلغی را به عنوان مسئولیت خود، متعهد گردد، آیا می تواند از محل بیمه مسئولیت خود به شرط احراز ، آن را پرداخت نماید؟

هر نوع موافقت بیمه گذار برای پرداخت مبلغی به عنوان مسئولیت خود بدون تائید بیمه گر غیر قابل پرداخت می باشد، مگر آنکه بیمه گذار بدون چنین موافقتی نیز مسئولیت محقق باشد.

در صورتیکه بیمه گذار برای نجات مصدوم اقدام نماید و در این حین زیانی وارد نماید، می تواند آن زیان را از محل بیمه مسئولیت جبران نماید؟

اقدام بیمه گذار برای نجات مصدوم اقرار به مسئولیت محسوب نمی شود، بدیهی است که در صورتیکه بیمه گذار در موضوع بوجود آمده مسئول شناخته شود، بیمه گر باید هزینه ای که بابت نجات مصدوم پرداخت شده است را تا سقف مبلغ مندرج در جدول تعهدات بیمه نامه بابت هزینه پزشکی برای هر نفر در هر حادثه را جبران نماید.

در صورتیکه خودرو تحت مالکیت شخص حقیقی یا حقوقی منجر به بروز زیان و یا خسارتی به اشخاص ثالث شود، می تواند از محل بیمه مسئولیت آن زیان را جبران نمود ؟

کلیه خسارت های ناشی از وسایل نقلیه موتوری زمینی و قطارهای راه آهن مشمول قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائط نقلیه زمینی در مقابل شخص ثالث جز استثنائات بیمه مسئولیت مدنی می باشد و از شمول تعهدات بیمه نامه خارج است، مگر آنکه بیمه گذار و بیمه گر توافق دیگری در این خصوص داشته و طی الحاقیه کتبا اعلام گردیده باشد.

در صورتیکه بیمه گذار حقیقی یا حقوقی بابت موضوع شغلی و حرفه ای خود، خدماتی مشابه در خارج از قلمرو جغرافیایی ایران ارائه دهد، در صورت بروز خسارت می تواند از بیمه مسئولیت مدنی خود استفاده نماید؟

بطور کلی، حوادثی که خارج از قلمرو جغرافیایی ایران اتفاق می افتد ولو آنکه خدمات مشابهی باشد، جز استثنائات بیمه مسئولیت مدنی می باشد و از شمول تعهدات بیمه نامه خارج است، مگر آنکه بیمه گذار و بیمه گر توافق دیگری در این خصوص داشته و طی الحاقیه کتبا اعلام گردیده باشد.

در صورتیکه کارکنان مندرج در لیست بیمه نامه یک شخص حقوقی در محل دیگری از کارفرما دچار حادثه شوند، خسارت و زیان ایشان در بیمه مسئولیت قابل پرداخت است ؟

حوادث جانی یا خسارت های مالی صرفا در محل کارفرما که در بیمه نامه درج شده است از طریق بیمه مسئولیت قابل پرداخت است، لیکن هرگونه حادثه ای خارج از محل اعلام شده از سوی بیمه گذار در زمان صدور بیمه نامه، جز استثنائات بیمه مسئولیت مدنی می باشد مگر آنکه بیمه گذار و بیمه گر توافق دیگری در این خصوص داشته و طی الحاقیه کتبا اعلام گردیده باشد.

درصورتیکه بیمه گذار ۲ یا چند بیمه نامه مسئولیت داشته باشد، در زمان وقوع خسارت، از کدام یک از بیمه نامه ها می تواند و یا باید خسارت دریافت کند؟

بیمه گذار در انتخاب شرکت بیمه گر خود برای دریافت خسارت مختار بوده و می تواند تا سقف تعهدات بیمه نامه قابل پرداخت خواهد بود.

مدت زمان اعلام بیمه گذار در صورت وقوع حادثه و یا هرگونه حادثه ای که موجب طرح ادعا شود، چقدر است؟

بیمه گذار می بایست بلافاصله شفاها یا بوسیله تلفن یا فکس یا تلفکس و متعاقبا حداکثر ظرف مدت پنج روز از تاریخ اطلاع به استثناء ایام تعطیل بطور کتبی بیمه گر را آگاه سازد.

آیا اگر شخصی در محیط کارگاه و طی حادثه ای فوت نماید، کارفرما مکلف به اجراء ماده ۶۶ قانون کار می باشد؟

از آنجاییکه عامل اجرای آن سازمان تامین اجتماعی می باشد، لیکن سازمان بیمه تامین اجتماعی، آخرین حقوق پرداخت شده به ایشان را برای ۱۰ سال به وی پرداخت نموده و این مبلغ را از بیمه گذار مطالبه خواهد نمود.

در صورتیکه تعداد کارکنان شاغل نسبت به تعداد کارکنان اعلامی در فرم پیشنهاد، متفاوت باشد، رویکرد شرکت بیمه گر در زمان خسارت چگونه است؟

بیمه گر مطابق با قانون بیمه و ماده ۱۰ آن، در صورتیکه تعداد کارکنان اعلام شده در فرم پیشنهاد کمتر از تعداد حاضر در زمان حادثه باشد، لیکن از آنجاییکه اگر پیش از وقوع حادثه افزایش نفرات در بیمه نامه اعمال می گردد، بیمه گذار می بایست حق بیمه اضافی پرداخت می نمود، بنابراین بیمه گر می تواند با توجه حق بیمه دریافتی به نسبت حق بیمه ای که دریافت نموده است ، متعهد به پرداخت خسارت می باشد، در اینصورت پرداخت مابه التفاوت خسارت زیاندیده و یا زیاندیدگان بر عهده بیمه گذار خواهد بود.

اطلاعات تکمیلی لازم بعد صدور بیمه مسئولیت با نام چیست؟

بیمه گذار می بایست نام، نام خانوادگی، کد ملی و شغل ارجاعی افراد را طی یک لیست با امضاء و مهر بیمه گذار حداکثر ظرف مدت ۳ روز ارائه نماید.

در صورت عدم یا نقصان اطلاعات کارکنان توسط بیمه گذار، رویکرد بیمه گر در خصوص بیمه نامه چگونه خواهد بود؟

در صورت عدم یا اجرای ناقص آن توسط بیمه گذار، بیمه نامه بصورت بی نام شناخته شده و تابع شرایط خصوصی بیمه نامه های بی نام خواهد بود.

از زمان اعلام لیست کارکنان توسط بیمه گذار به بیمه گر، چه مدت بعد افراد به عنوان کارکنان بیمه گذار شناخته خواهند شد؟

هرگونه تغییر شامل اضافه کردن کارکنان توسط بیمه گذار، می بایست مراتب کتبا به بیمه گر اعلام شده، الحاقیه صادر گردد و پس از ۲۴ ساعت برای بیمه گر قابل استناد خواهد بود.

درصورت وقوع حادثه ای که منجر به عدم نفع بیمه گذار از قبیل اجاره گردد، خسارت آن در بیمه مسئولیت قابل پرداخت است؟

هرگونه ادعای خسارت تحت عنوان عدم النفع و هزینه های مشابه اعم از توقف در تولید، اجاره، افت قیمت، سود و زیان، توقف در کسب و کار، حقوق و دستمزد و ادعاهای ناشی از خسارات وارده به محیط زیست، محکومیت های جزایی نقدی و یا قابل خرید و سایر محکومیت های نقدی به نفع دولت و غیره از شمول تعهدات بیمه نامه مسئولیت خارج است، مگر آنکه توافق کتبی دیگری میان بیمه گر و بیمه گذار صورت گرده باشد.

در صورت انتقال مسئولیت بیمه گذار بیمه نامه به شخص ثالث، خسارت بیمه نامه برای شخص جدید قابل پرداخت است؟

بیمه نامه مسئولیت صرفا بابت مسئولیت بیمه گذار مندرج در بیمه نامه در قبال کارکنان وی که در شرایط خصوصی بیمه نامه درج شده است قابل پرداخت می باشد، لیکن در صورت انتقال قهری یا ارادی مورد بیمه به دیگر اشخاص حقیقی یا حقوقی، بیمه گر در صورتی مسئولیت کارفرما جدید را می پذیرد که انتقال مذکور کتبا اعلام و در این خصوص الحاقیه تغییرات صادر شده باشد.

در صورتیکه بیمه گذار بیمه نامه بخواهد بیمه گذار جدیدی را جایگذین خود نماید، چگونه و طی چه مدت زمانی می بایست در این خصوص اقدام نماید؟

بیمه گر در صورتی مسئولیت کارفرما جدید را می پذیرد که مراتب ظرف مدت ۳ روز کاری از تاریخ انتقال توسط طرفین معامله (انتقال دهنده و انتقال گیرنده) به صورت کتبی قبل از وقوع حادثه احتمالی به وی اعلام گردیده باشد، همچنین بیمه گر می بایست حداکثر طی ۲ روز کاری پس از وصول نامه انتقال دهنده، نظر خود مبنی بر پذیرش بیمه مسئولیت کارفرما جدید یا عدم پذیرش آن اعلام نماید.

در صورتیکه عدم اطلاع انتقال بیمه گذار به شخص جدید و یا عدم پذیرش آن توسط بیمه گر، شرایط بیمه نامه چگونه خواهد بود؟

بیمه نامه منفسخ بوده و مابقی حق بیمه بر اساس روش کوتاه مدت محاسبه و تسویه حساب خواهد شد، بدیهی است در صورت بدهکار شدن هر یک از طرفین، مبالغ می بایست به حساب طرف دیگر پرداخت شود.

معیار تعیین میزان دیه فوت یا نقص عضو توسط بیمه گر کدام است؟

پرداخت خسارت بر اساس ارزانترین نوع دیه محاسبه شده و تاریخ قطعیت حکم دادگاه مبنی تعیین غرامت خواهد بود.

درصورتیکه دادگاه در اعلام حکم تاخیر نماید، وظیفه بیمه گر در پرداخت میزان دیه چیست؟

در صورت تاخیر در ارائه قطعی دادگاه یا تعلل در تکمیل پرونده خسارت، بیمه گذار تعهدی بابت افزایش احتمالی میزان دیه نخواهد داشت و مازاد قابل پرداخت از شمول بیمه نامه خارج می باشد، بدیهی است میزان مابه التفاوت را می بایست بیمه گذار پرداخت نماید.

در صورتیکه کارکنان شاغل در محل کارفرما، دچار حادثه ای شوند، نحوه میزان تقصیر چگونه خواهد بود؟

در صورت بروز حادثه در محل کار مربوط به کارفرما، میزان تقصیر افراد موثر در حادثه بر اساس رای کارشناس وزارت کار خواهد بود، بدیهی است هر شخص به میزان مسئولیت خود در بروز حادثه، متعهد به جبران خسارت می باشد.

در صورت بروز حادثه برای شخص بیمه گذار حقیقی در محیط کار، که منجر به نقص عضو و دیه وی بیش از یک دیه کامل باشد، خسارت ایشان قابل پرداخت خواهد بود؟

در صورتیکه پوشش پرداخت خسارات جسمانی وارد به شخص بیمه گذار حقیقی در بیمه مسئولیت مدنی خریداری شده باشد، حداکثر غرامت قابل پرداخت معادل یک دیه خواهد بود و مواردی همچون دیه دوم، افزایش دیه در سال های آتی، مطالبات سازمان تامین اجتماعی و یا خسارات حین ماموریت خارج از کارگاه نمی باشد.

درصورتیکه بیمه گذار حین ماموریت دچار حادثه شود، خسارت ایشان قابل پرداخت است؟

بیمه گر صرفا در محدوده تعیین شده در بیمه نامه، خسارات وارده به شخص بیمه گذار حقیقی را تحت پوشش قرار می دهد.

در صورتیکه بیمه گذار در محیط کارگاه اعلام شده به بیمه گر فوت کند ولی به علت تاخیر در تکمیل پرونده خسارت پرداخت دیه به سال بعد از وقوع حادثه انتقال یابد، تعهد بیمه گر در این خصوص چگونه است؟

به شرط آنکه پوشش خسارات وارده به شخص بیمه گذار و نیز پوشش افزایش دیه در سال های آتی نیز پیش از وقوع حادثه خریداری شده باشد، بیمه گر متناسب با دیه زمان وقوع حادثه متعهد به پرداخت خسارت خواهد بود.

در صورتیکه بیمه گذار طی ماموریتی به خارج از کارگاه و محل کار اعلام شده در بیمه نامه برود، به شرط خرید پوشش ماموریت خارج از کارگاه، تعهد بیمه گر در این خصوص چگونه خواهد بود؟

به شرط آنکه بیمه گذار پوشش ماموریت خارج از کارگاه را خریداری کرده باشد و همچنین نام خود را نیز در لیست افراد اعزامی ماموریت خارج از کارگاه اعلام کرده باشد، بیمه گر هیچ تعهدی برای پرداخت خسارات ایشان در ماموریت نخواهد داشت.

تعداد و سقف تعهدات بیمه مسئولیت در خصوص پوشش خسارات جانی وارد به اشخاص ثالث چقدر است؟

درصورتیکه برای خسارات وارده به اشخاص ثالث بیمه نامه جداگانه صادر نگردد، شرکت بیمه گر تعداد مشخصی در طول مدت قرارداد و حداکثر تا سقف تعهدات بیمه نامه برای هر نفر در هر حادثه را پرداخت خواهد نمود.

آیا پوشش مسئولیت متقابل کارکنان در قبال یکدیگر، شامل کارکنان پیمانکاران یا سایر عوامل حاضر در محدوده مکانی بیمه نامه مسئولیت خواهد بود؟

پوشش مسئولیت متقابل کارکنان در قبال یکدیگر، شامل کارکنان پیمانکاران بیمه گذار و سایر عوامل حاضر در محدوده مکانی تحت پوشش بیمه نامه نخواهد بود و بیمه گذار می بایست پوشش جداگانه مربوط به مسئولیت پیمانکاران اصلی و فرعی، مشاور و مهندسی ناظر را خریداری نماید.

در صورت وقوع حادثه، بیمه گذار حداکثر چند روز فرصت دارد تا مراتب را به بیمه گر اطلاع دهد؟

بر اساس ماده ۷ ذیل آئین نامه ۸۰ بیمه مرکزی، می بایست حداکثر ظرف مدت ۵ روز مراتب را به بیمه گر اعلام نماید.

در صورت آنکه بیمه گر پرداخت خسارت را قبول نماید، حداکثر بعد از چند روز می‌بایست نسبت به پرداخت خسارت اقدام نماید؟

بیمه گر می‌بایست حداکثر ظرف ۱۵ روز پس از قبول مسئولیت بیمه گذار، نسبت به پرداخت خسارت اقدام نماید.

در صورت بروز تاخیر در زمان پرداخت خسارت توسط بیمه گر، حقوق بیمه گذار یا زیاندیده چگونه تامین خواهد شد؟

در صورت قبول و احراز مسئولیت بیمه گذار، بیمه گر طی ۱۵ روز نسبت به پرداخت خسارت اقدام ننماید، مطابق با ماده ۵۲۲ آئین دادرسی با وی برخورد خواهد شد.

در صورت بروز تاخیر در زمان پرداخت خسارت توسط بیمه گر، حقوق بیمه گذار یا زیاندیده چگونه تامین خواهد شد؟

در صورت قبول و احراز مسئولیت بیمه گذار، بیمه گر طی ۱۵ روز نسبت به پرداخت خسارت اقدام ننماید، مطابق با ماده ۵۲۲ آئین دادرسی با وی برخورد خواهد شد.

حداکثر تعداد و نوع عملیات قابل پوشش در یک بیمه نامه در بیمه مسئولیت حرفه‌ای مهندسی چگونه است؟

بیمه گذار می‌تواند ۳ نوع عملیات شامل محاسبه، نظارت و طراحی را در قالب یک بیمه نامه و با پرداخت حق بیمه مربوطه، خریداری نماید.

حداکثر تعهد بیمه گر در خسارات بدنی بیمه‌های مهندسین ناظر چه میزان است؟

حداکثر تعهد در خصوص خسارات بدنی هر پروانه ساختمانی از ۵ برابر تعهد بیمه گر برای هر نفر تجاوز نخواهد کرد.

حداکثر تعهد بیمه گر در طول مدت بیمه نامه مهندسین ناظر چقدر است ؟

جمـع مبالـغ پرداختـي در مـدت بيمه بابت فوت، نقص عضو و هزينه هاي پزشکي به هـريک از زيـان ديـدگان مـوضـوع ايـن بيمه نامـه نمي تواند از حداکثر تعهد بيمه گر مندرج در شرايط بيمه نامه تجاوز نمايد.

در صورتیکه زیاندیده بخشی از زیان وارده را از محل بیمه تامین اجتماعی دریافت کند، تعهد و وظایف بیمه گر چگونه خواهد بود؟

در صورتيکه زيان ديدگان از غرامت پرداختي توسط سازمان تامين اجتماعي استفاده نمايد، تعهد بيمه گر عبارت است از مابه التفاوت مبلغ غرامت تا ميزان مبلغ پرداختي توسط سازمان تامين اجتماعي.

آیا بیمه گذار می‌تواند در خصوص حادثه و خسارت واقع شده با زیاندیده تعامل و سازش نماید؟

بیمه گذار می‌بایست از قبول هرگونه مسئوليت، سازش، وعده و يا پيش پرداخت غرامت به زیاندیده خودداري نمايد مگر اينکه اين عمل او موجب جلوگيري از تشديد خطر باشد.