مدارک مورد نیاز در زمان وقوع حادثه

 

اولین اقدام ضروری، اطلاع بیمه گر از وقوع حادثه

حداکثر تا ۵ روز کاری 

اقدامات قابل انجام توسط بیمه گذار

در زمان خسارت بیمه مسئولیت چکارهایی می‌بایست انجام داد؟

از آنجاییکه اساسا بیمه نامه مسئولیت جبران کننده هزینه‌های بروز خسارت می‌باشد، لیکن می بایست در زمان وقوع خسارت نسبت به انجام امور قانونی خسارت بیمه مسئولیت اقدام نمود.
بر اساس شرایط عمومی بیمه نامه مسئولیت و قوانین بیمه مرکزی ایران، بیمه گذار می‌بایست پس از وقوع حادثه در محیط مندرج در بیمه نامه مسئولیت خود و یا احراز حادثه مربوط به بیمه نامه، مراتب را به بیمه گذار به روش مقتضی اعلام نماید.

چک لیست اقدامات بیمه گذار در زمان وقوع خسارت:

۱- طی مدت ۵ روز از زمان وقوع حادثه، مراتب کتبا به اطلاع بیمه گر برسد.

۲- تکمیل اطلاعات مربوط به حادثه

مدارک لازم جهت ارسال در زمان وقوع حادثه خسارت بیمه مسئولیت:

۱- تکمیل فرم اعلام خسارت بیمه مسئولیت (فرم اعلام خسارت – دکمه به سمت پایین این صفحه هدایت شود)

۲- قرارداد کار یا مستندات کافی در خصوص رابطه استخدامی حادثه دیده با بیمه گذار

۳- تصویر مدارک شناسایی و آدرس محل سکونت (به همراه کد پستی) مربوط به حادثه دیده

۴- لیست بیمه تامین اجتماعی کارکنان مربوط به ماه حادثه (در صورتیکه برای کارکنان لیست بیمه تامین اجتماعی رد شده باشد)

۵- در صورت موجود بودن گزارش وزارت کار و امور اجتماعی، ارائه شود.

مدارک لازم جهت خسارت‌های پزشکی بیمه مسئولیت:

۱- گزارش رادیولوژی یا سی تی اسکن

۲- برگه گزارش اورژانس و کلیه مدارک پزشکی از پذیرش تا ترخیص بیمار، ممهور به مهر مرکز درمانی

۳- اصل صورتحساب بیمارستان و اصل کلیه فاکتور داروها و لوازم مصرفی معتبر مربوط به هزینه‌های درمانی، ممهور به مهر مرکز درمانی

مدارک لازم جهت خسارت‌های منجر به نقص عضو بیمه مسئولیت:

۱- درخواست کتبی بیمه گذار در خصوص پرداخت دیه نقص عضو

۲- اصل و یا کپی برابر اصل شده گزارش تنظیمی توسط مقامات انتظامی در خصوص وقوع حادثه

۳- اصل و یا کپی برابر اصل شده گزارش پزشکی قانونی دایر بر تشخیص علت حادثه و درصد نقص عضو

۴- اصل رای صادره از مراجع قضایی

مدارک لازم جهت خسارت‌های منجر به فوت بیمه مسئولیت:

۱- گزارش پزشکی قانونی دایر بر تشخیص علت فوت

۲- گواهی فوت صادره پزشکی قانونی یا ثبت احوال

۳- گزارش معاینه جسد متوفی

۴- برگه اورژانس و صوتحساب بیمارستان

۵- جواز دفن

۶- رای دادگاه ( در صورت خرید پوشش پرداخت خسارت بدون رای دادگاه، نیازی به ارائه رای دادگاه نمی باشد.

۷- گواهی انحضار وراثت نامحدود به منظور مشخص شدن سهم هر یک از وراث

۸- کپی برابر اصل شناسنامه ابطالی و کارت ملی شخص فوت شده و وراث قانونی متوفی

سایر مدارک مورد نیاز در شرایط خاص:

۱- در بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان بازرگانی، صنعتی و خدماتی، می بایست لیت کامل کارکنان در ماه حادثه ارائه گردد.

۲- در خصوص قرارداد کار در بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان ساختمانی و ابنیه در قابل اشخاص ثالث، می بایست جواز ساختمان ارائه گردد.

۳- در خصوص اتباع خارجی، می‌بایست مجوز کار در شهر معین، پروانه و اقامت  با حق کار مشخص ارائه شود.

۴- استشهادنامه محلی می‌بایست در صورت نبود قرارداد کار مشخص بین کارفرما و کارکنان ارائه شود.

فرآیند تکمیل پرونده و پرداخت خسارت بیمه مسئولیت توسط بیمه گر:

۱- دریافت اعلام کتبی بیمه گذار جهت تشکیل پرونده خسارت

۲- ثبت و تشکیل پرونده خسارت توسط بیمه گر

۳- جمع آوری مدارک مدارک اولیه مربوط به خسارت

۴- تعیین و اعزام کارشناس خسارت بیمه مسئولیت به محل وقوع خسارت

۵- بررسی پرونده خسارت توسط پزشک معتمد در صورت بروز خسارات فوت یا نقص عضو

۶- ارزیابی خسارت پس از کارشناسی نهایی و تکمیل پرونده و مدارک

۷- تعیین حدود تعهدات بیمه گر در بیمه نامه مسئولیت

۸- محاسبه خسارات وارده در محدوده بیمه نامه مسئولیت

۹- اعلام به بیمه گذار در خصوص صدور حواله خسارت

۱۰- تحویل چک خسارت یا پرداخت خسارت